Ttwassesfer

Ttwassesfer, être soigné - ser tratado - عولِجَ

Ẓer daɣ: asafar, assesfer, msesfar, ssesfer.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.