Ttwassiẓɣel

Ttwassiẓɣel, être chauffé - ser calentado - سُخِّنَ

Ẓer daɣ: ammuẓɣel, asmuẓɣel, assiẓɣel, aẓeɣlan, aẓeɣɣal, aẓɣal, imsiẓɣel, iẓɣil, mmuẓɣel, msiẓɣel, smuẓɣel, ssiẓɣel, taẓɣelt, ttwasmuẓɣel.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.