Ttwassuter

Ttwassuter, être demandé - ser pedido - طُلِبَ

Ẓer daɣ: amattar, assuter, imsuter, mmter, ssuter, timmetrit, tter, ttwatter, tuttra.


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.