Zi

Zi, [R] ẓer seg.

Yeffeɣ zi taddart, il est sorti de la maison - salio de la casa - خرج من البيت


(c) Omar Mouffok - Tiddukla Tadelsant Imedyazen.